Polenergia Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie

Adres Spółki: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

NIP: 526-20-98-617

REGON: 01278959600000

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043658 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 15.102.069,00 zł, kapitał w całości wpłacony